Klachten & Privacy

Klachten- en Privacy reglement

Dit document beschrijft de procedures voor het indienen van een klacht of het aantekenen van bezwaar of beroep tegen een besluit. De Roos & Spetters beschouwt een klacht als advies.

Klachten

Een klacht indienen heeft een meer formeel karakter. Een klacht kan ontstaan doordat er niet adequaat op een op- of aanmerking wordt gereageerd of als u vindt dat een situatie ernstig genoeg is om als klacht ingediend te worden. Naast individuele cursisten kunnen ook groepen cursisten van dit klachtenreglement gebruik maken. Er is een apart klachtenreglement voor ongewenst gedrag.

U bespreekt een klacht in principe eerst met degene die de klacht veroorzaakt heeft. Leidt dit niet tot een oplossing of vindt u het moeilijk om de persoon in kwestie zelf aan te spreken dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan De Roos & Spetters. Daarbij geldt dat u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen, een ontvangstbevestiging van de klacht krijgt. Binnen een termijn van 21 dagen ontvangt u een schriftelijke reactie op uw klacht. De klacht wordt binnen 3 maanden afgehandeld. Wanneer er meer tijd nodig is wordt de klager daarvan op de hoogte gesteld.

Meike Goossens of Karin Sanders-van Heijst treden in eerste instantie op als bemiddelaar. Daarnaast houdt hij/zij contact met u over de verdere werkwijze.

Indien u niet tevreden bent, over de afhandeling van de klacht, kunt u in beroep gaan bij een onafhankelijke derde, NOBTRA (Nederlandse Orde voor Beroepstrainers).

Ongewenst gedrag

Bij De Roos & Spetters, is de gedragscode (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie van kracht. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

 • Seksuele intimidatie; ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, ondermeer via internet).
 • Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen.
 • Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren( ras, godsdienst enz.)

De gedragscode is van toepassing op alle trainers en cursisten van De Roos & Spetters in hun gedrag jegens:

 • andere trainers en cursisten;
 • (werknemers van) derden die op het terrein waar de training of opleiding verzorgd wordt, werkzaamheden verrichten;

Cursisten kunnen met hun klacht terecht bij de vertrouwenspersoon, mevrouw Angelina Boshuisen (voor contactgegevens zie website www.boshuisentraining.nl).  Zij is er niet alleen voor opvang, begeleiding en eventueel bemiddeling tussen klaagster/klager en beklaagde, maar ook voor consultatie en advies. In overleg met de vertrouwenspersoon kan een klacht worden ingediend bij De Roos & Spetters, die de directie adviseert over de te nemen maatregelen. Het oordeel dat door Angelina Boshuisen gegeven wordt is bindend voor beide partijen.

Bescherming van persoonsgegevens

Door De Roos & Spetters worden diverse persoonlijke gegevens opgeslagen in computerbestanden. De Wet bescherming persoonsgegevens legt een aantal regels vast met betrekking tot de bescherming van privacy. In de volgende alinea wordt beschreven welke bevoegdheden en plichten De Roos & Spetters heeft met betrekking tot de registratie en het gebruik van cursistengegevens.

Bevoegdheden en plichten van de administratie

De administratie heeft het volgende doel:

 • verschaffen van informatie aan cursisten en hun werkgevers en aan trainers over studievoortgang en het verstrekken
 • van bewijsstukken dienaangaande.
 • de inhoud van de administratie is juist en volledig.
 • uitsluitend gegevens die langs rechtmatige weg verkregen zijn worden opgenomen.
 • hieronder vallen in principe: eigen opgave van de student, van trainers informatie van derden op grond van een wettelijke regeling en dergelijke en informatie uit openbare registers en ander algemeen toegankelijke verzamelingen.
 • beveiliging van gegevens. De bestanden met studentgegevens zijn deugdelijk beveiligd tegen onbevoegde kennisneming, inbraak, diefstal, brand en dergelijke.
 • alle correspondentie rondom de klacht wordt 2 jaar bewaard.
 • alle correspondentie rondom een klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Voor commerciële doeleinden worden nooit gegevens verstrekt.Rechten van geregistreerde cursisten

Cursisten hebben de volgende rechten als het gaat om bescherming van de privacy:

 • recht op inzage

Elke geregistreerde kan om een volledig overzicht vragen van “hem betreffende persoonsgegevens”. Aan een dergelijk verzoek moet binnen een maand door De Roos & Spetters voldaan worden. Met opgave van een (gegronde) reden kan ook mondelinge informatie aan de geregistreerde worden gegeven. Weigering van een verzoek om inzage is alleen mogelijk op grond van “gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker.

 • recht op verbetering

Na ontvangst van een overzicht kunt u schriftelijk verzoeken bepaalde gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, omdat deze:

  • feitelijk onjuist zijn; of –
  • voor het doel van de administratie onvolledig zijn of niet ter zake doen; of
  • in strijd met de wet in de administratie zijn opgenomen. De Roos & Spetters laat binnen twee maanden schriftelijk weten of en in hoeverre aan het verzoek gevolg wordt gegeven, waarna de desbetreffende veranderingen zo spoedig mogelijk in de administratie worden aangebracht. Een (gedeeltelijke) weigering wordt met redenen omkleed.
 • recht op mededeling over derdeverstrekking

De geregistreerde kan aan een administratie vragen of “hem betreffende gegevens” aan derden zijn verstrekt in de voorafgaande twaalf maanden, en zo ja, welke gegevens en aan wie. Binnen een maand wordt deze vraag door de beheerder van de administratie beantwoord. Weigering van een verzoek om informatie over derdeverstrekking is mogelijk op dezelfde grond en onder dezelfde restrictie als voor het verzoek tot inzage gelden (zie hiervoor).

 • beroepsmogelijkheid

Ingeval van weigering van een verzoek om inzage, verbetering of informatie over derdeverstrekking, kunt u hiertegen op twee manieren in beroep gaan: – u kunt binnen twee maanden na ontvangst van de weigering een verzoekschrift indienen bij de rechtbank; of – u kunt binnen dezelfde termijn het College bescherming persoonsgegevens verzoeken te bemiddelen. Na afloop kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen bij De Roos & Spetters.

Meike Goossens   ∣    De Roos & Spetters   ∣  Karin Sanders van Heijst